Foukaná minerální skelná izolace

Foukaná minerální izolace ze skelných vláken se velmi hojně používá na vodorovné stropy do vazníkový konstrukcí, které najdeme ve velké míře v novostavbách, v dnes tak hojně stavěných bungalovech. Ovšem foukané skelné izolace lze s úspěchem využít i v jiných konstrukcích než jenom při foukaní na vodorovné půdní plochy.

Kam dál použít skelné minerální foukané izolace?

Skelné minerální izolace lze použít pro zateplení dutin stropů nebo střech. Dutiny ve stropech mývají především trámové stropy. Pozastavme se nejdříve u této konstrukce, tedy trámových stropů. Pro zateplení dutiny trámového stropu je velmi důležitá celková skladba stropu. Tato skladba stropu musí zabezpečit odvětrávání vodních par v průběhu celého roku. Nesmí zde docházet k negativní bilanci kondenzace vodních par. Je to z toho důvodu, že duté trámové stropy jsou především v domech se starším datem výstavby, kdy se nepoužívaly parotěsné fólie a veškerá vzdušná vlhkost prostupovala společně s teplým vzduchem skrze prázdný strop až na půdu. Pokud zateplíme dutinu stropu s nevhodnou skladbou, tak můžeme ohrozit životnost celé stropní konstrukce. Pokud by nemohlo docházet k odvětrávání, tak hrozí vznik nadměrného množství kondenzace, která by mohla zapříčinit vznik a rozvoj dřevokazných hub a plísní, nebo by mohlo dojít k vytvoření ideálního prostředí pro vývoj larev dřevokazného hmyzu. Ovšem správným posouzením konstrukce, a ještě lepším zateplením, lze naopak dutiny trámových stropů efektivně zaizolovat. Ideálně izolačním materiálem, který má, pokud možno, co nejlepší izolační vlastnosti. To poznáme podle hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ (lambda). Čím nižší hodnota, tím lepší izolační vlastnosti daná izolace má. Izolační materiál s λ = 0,042 W/mK izoluje hůře než izolační materiál s λ = 0,036 W/mK. Dutiny trámových stropů, a platí to i pro ostatní dutiny, mají jasně daný a mnohdy omezený prostor pro izolování. Dutina je vymezená spodním a horním záklopem, tedy jasně danou výškou dutiny, do které lze izolaci aplikovat. Proto je dobré do dutin používat izolační materiály s co nejlepším součinitelem tepelné vodivosti, protože výsledná izolační vrstva bude lépe izolovat. Pokud máme možnost volby mezi izolačními materiály s určitými izolačními parametry, tak do dutin trámových stropů použijme ty izolace, které mají nejlepší součinitel tepelné vodivosti, tedy s ty, které mají hodnotu λ (lambdy) co nejnižší.

 Jak probíhá izolace dutiny trámového stropu

Ideálním způsobem pro zateplení dutiny trámového stropu je vytvoření montážního otvoru v celé délce odstraněním pruhu záklopu. Většina trámových stropů má horní záklop tvořený prkny, která jsou k trámům přitlučena hřebíky. Na prknech může být nějaká další povrchová úprava – zásyp s betonem, zásyp s dlažbou (půdovkami), betonový potěr, škvára apod. Toto vše se odstraní v cca 30 - 50 cm šíři, demontuje se prkno a tím se odhalí vstup do dutiny trámového stropu. Pak už můžeme velmi efektivně dutinu vyplnit tepelnou izolací a přitom při aplikaci izolace opticky kontrolovat průběh izolování. Od stroje, který je v nákladovém prostoru auta, vede transportní hadice až do půdního prostoru. Hadice je umístěna do dutiny trámového stropu. No a pak už může přijít na řadu doprava izolace hadicí na místi určení, tedy do dutiny stropu. Tím, že je odstraněn horní záklop v šíři cca 30 – 50 cm jsou zároveň otevřené všechny komory trámového stropu a my můžeme velmi jednoduše vidět a zkontrolovat kvalitu zaizolovaní všech prostorů půdy.

 

Pokračujte dále

Reference a realizace

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY A TIPY PRO IZOLACI SVÉPOMOCÍ

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace